X
GO

Medezeggenschapsraad

De MR Tobiasschool bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding (MR-O) bestaat nu uit 2 actieve en geïnteresseerde ouders die een aantal keer per jaar bij elkaar komen samen met twee leerkrachten.

De taken van de MR

De algemene taak van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid.

Meer concreet betekent dit dat de MR:

  • Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt;
  • Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school;
  • Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen.

Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Daarnaast waakt de MR tegen discriminatie op welke grond dan ook, bevordert gelijke behandeling en draagt bij aan veiligheid, gezondheid en welzijn in het algemeen.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de MR een aantal wettelijke bevoegdheden zoals het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Wanneer kunnen ouders bij de MR terecht? Als er vragen, klachten en suggesties zijn:

  • Van financieel of organisatorische aard;
  • Didactische aard en/of;
  • Beleidsmatige aard.

Kortom alle zaken die van belang zijn voor goed en gezond onderwijs voor uw kind. In die gevallen kunt u contact opnemen met de MR via Gesprekken - MR in Social Schools

Medezeggenschapsreglement voor het primair onderwijs (WPO) van de medezeggenschapsraad van de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs.pdf
Medezeggenschapsstatuut Primair Onderwijs van Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs.pdf