X
GO

De leerlingen

Leerlingen

Onze school staat open voor alle leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor het SBO en aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag, waarbij de leerproblematiek veelal voorliggend is. Het betreft o.a. leerlingen met leerproblemen als gevolg van:

  • Lager dan gemiddelde algemene intelligentie en/of een grillig intelligentieprofiel;
  • Sociaal-emotionele problematiek (bv. faalangst);
  • Autisme spectrumstoornissen, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornissen, dyslexie, dyscalculie, (spraak)taalstoornissen (TOS), motorische ontwikkelingsvragen, medische aandoeningen, algehele ontwikkelingsachterstanden of niet-gediagnosticeerde problematiek.

Vrijwel alle leerlingen komen sociaal-emotioneel jonger over dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden en een groot deel van de leerlingen heeft een beperkt concentratievermogen.

 

Aanmelden en plaatsing

De Tobiasschool neemt leerlingen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar aan met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het SWV ZOUT.
Ook kunnen leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden een plek krijgen op de Tobiasschool. Ze moeten beschikken over een TLV van  hun eigen samenwerkingsverband, maar ook van SWV ZOUT.

De TLV wordt afgegeven wanneer:

  • Het duidelijk is dat de betreffende leerling niet meer adequaat geholpen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs;
  • Het schoolondersteuningsteam (SOT) voor hulp is ingeschakeld;

Tot plaatsing wordt overgegaan wanneer:

  • Omgang met de leerling mogelijk is op basis van relatie;
  • Veiligheid van leerling, medeleerlingen en teamleden gewaarborgd is;
  • De ouders bereid zijn om samen met de school rondom de hulpvraag en een eenduidige aanpak van de leerling te staan.

Indien niet tot plaatsing kan worden overgegaan, heeft de school zorgplicht volgens de wet Passend Onderwijs. Binnen het SWV ZOUT zal dan passend onderwijs voor de leerling gevonden worden.

Ouders kunnen vrijblijvend voor hen en de Tobiasschool een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding daarvan kunnen ouders kiezen hun kind, met TLV van SWV ZOUT, op de Tobiasschool aan te melden.

Als een leerling is toegelaten op de Tobiasschool, legt de schoolmaatschappelijk werkster een huisbezoek af om meer achtergrondinformatie te krijgen over de leerling.

Wanneer een leerling op de Tobiasschool is geplaatst, vindt rondom zes weken het OPP-start-gesprek plaats. Daarin bespreken we de beginsituatie en de ontwikkelingsverwachtingen van de leerling.

Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de wettelijke plaatsingsdata: één dag na de zomervakantie, één dag na de kerstvakantie of op 1 februari. Indien de Tobiasschool dit wenselijk acht, kan een leerling  in overleg ook tussentijds geplaatst worden.